video

The player will show in this paragraph

dự báo thời tiết

LIÊN KẾT WEB

Ban QLDA CBĐT

 

1. Chức năng:
Tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị do Ban làm chủ đầu tư (trừ tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2 và số 5) và các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật theo phân công của Trưởng ban từ khi có chủ trương chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền cho đến khi được phê duyệt.
Tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện dự án xây dựng các depot do Ban làm chủ đầu tư (khi được Trưởng ban giao nhiệm vụ)
2. Nhiệm vụ:
2.1-     Công tác điều hành quản lý dự án:
a)      Chủ trì lập đề cương, dự toán chi phí công tác khảo sát lập dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Trưởng ban hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
b)     Tổ chức thực hiện việc lập dự án đầu tư đảm bảo phù hợp quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề cương được phê duyệt; tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát, thẩm tra hồ sơ do tư vấn lập (khi có đủ điều kiện năng lực) để Ban trình cơ quan có tham quyền xem xét, phê duyệt.
c)      Làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để lấy ý kiến góp ý hoặc thởa thuận các vấn đề của dự án có liên quan đến thấm quyền và trách nhiệm của địa phương và các cơ quan khác theo quy định, tổng hợp đưa vào dự án trước khi trình duyệt.
d)     Phối hợp lập danh mục kế hoạch vốn trình Trưởng ban xem xét, phê duyệt; quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư được giao có hiệu quả.
e)      Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án do đơn vị quản lý nhằm hỗ trợ công tác quản lý dự án.
f)      Chủ trì lập đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư (trong trường hợp thuộc thấm quyền chủ đầu tư); chủ trì lập và trình hồ sơ thiết kế kỳ thuật và tổng dự toán.
g)     Chủ trì tổ chức triển khai cắm mốc giải phóng mặt bàng bàn giao cho địa phương làm cơ sở cho việc quản lý quy hoạch.
h)     Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật theo phân công của Trưởng ban đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và cam kết với nhà tài trợ.
2.2 Công tác đấu thầu:
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tố chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi dự án được giao quản lý đê Ban tô chức thẩm định, phê duyệt theo phân cấp hoặc trình cơ quan có thấm quyền thẩm định, phê duyệt.
2.3 Công tác quản lý chất lượng:
a)      Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình quản lý chất lượng công trình theo quy định của Nhà nước.
b)       Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định.
c)       Kiểm tra nội dung, thành phần hồ sơ nghiệm thu trước khi trình lãnh đạo Ban ký hồ sơ nghiệm thu hoàn thành.
d)      Chủ trì quan hệ với các đơn vị có liên quan về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.
e)       Chịu trách nhiệm kiểm tra về nội dung và chất lượng hồ sơ trước khi trình Trưởng ban; tổ chức giám sát, nghiệm thu, lập thủ tục thanh toán hợp đồng dịch vụ tư vấn và hợp đồng thi công xây dựng; kiểm tra chỉ đạo các tư vấn và nhà thầu thi công lập hồ sơ theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký. Tham mưu, đề xuất từ chối nghiệm thu, thanh quyết toán khi khối lượng công việc không đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
2.5 Công tác quản lý hợp đồng:
Chủ trì xây dựng nội dung hợp đồng liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện dự án, xây dựng văn kiện dự án; tham mưu đàm phán, ký kết các hợp đồng hoặc điều ước với các đối tác hoặc nhà tài trợ.
2.6 Công tác tổng hợp báo cáo:
Chủ trì thực hiện chế độ báo cáo sơ kết định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban, các đơn vị liên quan và nhà tài trợ theo quy định. Chủ trì lập và báo cáo Trưởng ban kế hoạch sử dụng nhân sự nội bộ Ban Quản lý Dự án chuẩn bị đầu tư trong từng giai đoạn thực hiện dự án.
2.5- Quản lý tài sản của Ban Quản lý Dự án chuẩn bị đầu tư theo phân bổ của Trưởng ban.
2.6- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.
Các dự án đường sắt đô thị chuẩn bị đầu tư và bản đồ: (FIle Đính kèm)
 
Email liên hệ :
Giám Đốc Ban QLDA CBĐT Cao Văn Hưng :  cvhung.bqldsdt@tphcm.gov.vn
Phó Giám Đốc Ban QLDA CBĐT  Phạm Quốc Trung :  pqtrung.bqldsdt@tphcm.gov.vn
Phó Giám Đốc Ban QLDA CBĐT Võ Khắc Hưng : vkhung.bqldsdt@tphcm.gov.vn
Các chuyên viên :
01. Thái Hạ Hòa : thhoa.bqldsdt@tphcm.gov.vn
02. Trần Ngọc Minh Hằng : tnmhang.bqldsdt@tphcm.gov.vn
03. Đặng Văn Thành : dvthanh.bqldsdt@tphcm.gov.vn
04. Trần Thái Hoàng : tthoang.bqldsdt@tphcm.gov.vn
05. Nghiêm Vũ Hồng Lĩnh : nvhlinh.bqldsdt@tphcm.gov.vn
06. Đặng Bá Sơn : dbson.bqldsdt@tphcm.gov.vn
07. Trần Minh Thanh : tmthanh.bqldsdt@tphcm.gov.vn
08. Trần Vương Nam Thành : tvnthanh.bqldsdt@tphcm.gov.vn
09. Nguyễn Xuân Thu : nxthu.bqldsdt@tphcm.gov.vn
10. Nguyễn Ngọc Hiếu : nnhieu.bqldsdt@tphcm.gov.vn
11. Nguyễn Phú Cường : npcuong.bqldsdt@tphcm.gov.vn
12. Trần Đăng Khoa : tdkhoa.bqldsdt@tphcm.gov.vn
13. Trần Đăng Nhất : tdnhat.bqldsdt@tphcm.gov.vn
14. Nguyễn Minh Lợi : .bqldsdt@tphcm.gov.vn
15. Nguyễn Hoàng Vũ : nhvu.bqldsdt@tphcm.gov.vn
16. Trần Thanh Bính : ttbinh.bqldsdt@tphcm.gov.vn
17. Trần Minh Trường : tmtruong.bqldsdt@tphcm.gov.vn
18. Trần Quang Tín : tqtin.bqldsdt@tphcm.gov.vn
19. Phạm Hữu Huy : phhuy.bqldsdt@tphcm.gov.vn
20. Cao Quý Khánh Phương : cqkphuong.bqldsdt@tphcm.gov.vn
21. Nguyễn An Trường : natruong.bqldsdt@tphcm.gov.vn
22. Vũ Minh Tuấn : vmtuan.bqldsdt@tphcm.gov.vn
23. Nguyễn Thị Thủy : ntthuy.bqldsdt@tphcm.gov.vn
FILE ĐÍNH KÈM