ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

ban quản lý dự án 2

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban quản lý, điều hành, tổ chức, thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Tham Lương (tuyến số 2); dự án Xây dựng tường bảo vệ, nhà bảo vệ và san lấp mặt bằng depot Tham Lương; dự án đầu tư xây dựng hai tuyến cáp ngầm 110kV cung cấp điện cho tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương.

2. Nhiệm vụ:

2.1- Công tác tổ chức thực hiện dự án:

a) Chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư được Trưởng ban giao nhiệm vụ hoặc uỷ quyền về quản lý thực hiện dự án bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành và cam kết với nhà tài trợ.

b) Phối hợp phòng Kế hoạch – Hợp đồng lập danh mục kế hoạch vốn trình Trưởng ban xem xét, phê duyệt; chủ trì quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư được giao có hiệu quả.

c) Tiếp xúc, làm việc với chính quyền, ban, ngành địa phương, các tổ chức, cá nhân để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, lấy ý kiến góp ý hoặc thỏa thuận để triển khai các công tác di dời công trình hạ tầng, kỹ thuật, kế hoạch bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các vấn đề có liên quan đến các dự án được giao quản lý.

d) Tham mưu Trưởng ban quyết định những thông số kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư xây dựng đảm bảo hiệu quả trong vận hành, khai thác và bảo dưỡng tuyến tàu điện ngầm số 2.

e) Tham mưu Trưởng ban kiến nghị cấp có thẩm quyền về những vấn đề cần giải quyết của các dự án liên quan đến tuyến tàu điện ngầm số 2 để đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện.

f)  Liên hệ, phối hợp với các đơn vị trong việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 nhằm hỗ trợ công tác quản lý dự án.

g) Phối hợp Văn phòng thực hiện các hình thức về công tác tuyên truyền, phổ biến về tuyến tàu điện ngầm số 2 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Ban và nhân dân địa bàn Thành phố theo phân công của Trưởng ban.

h) Thực hiện các thủ tục giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng trình.

i) Tổ chức thực hiện việc lập, trình duyệt dự án đầu tư điều chỉnh.

2.2- Công tác lựa chọn nhà thầu:

Đại diện bên mời thầu các gói thầu của dự án do Ban Quản lý dự án 2 tổ chức thực hiện. Thực hiện theo các lưu đồ về tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị (đính kèm theo Quy định này).

a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

b) Yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong quá trình đánh giá hồ sơ;

c) Trình duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) Bảo mật các tài liệu có liên quan trong quá trình xử lý và tổ chức lựa chọn nhà thầu tại đơn vị mình;

e) Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

f) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ban Quản lý Đường sắt đô thị về quá trình lựa chọn nhà thầu theo chức năng nhiệm vụ được giao.

g) Đề xuất cho Chủ đầu tư (Ban Quản lý Đường sắt đô thị) về các thành viên tham gia.

- Tổ chuyên gia đấu thầu.

- Tổ Thương thảo hợp đồng.

h) Cung cấp các thông tin mời thầu cho phòng Kỹ thuật - Đấu thầu đăng Báo đấu thầu và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

2.3- Công tác quản lý chất lượng thiết kế:

a) Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng hồ sơ từ khâu khảo sát, thiết kế cho đến hoàn công theo đúng quy định;

b) Phối hợp phòng Kỹ thuật – Đấu thầu trình cơ quan quản lý chuyên ngành hồ sơ thiết kế thẩm định theo quy định. Theo dõi, liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để sớm có kết quả thẩm định.

c) Chủ trì tham mưu Trưởng ban có ý kiến yêu cầu nhà thầu thiết kế giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ thiết kế trên cơ sở ý kiến thẩm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền.

d) Trong quá trình thẩm định thiết kế, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành, tham mưu Ban thuê thẩm tra thiết kế phục vụ công tác thẩm định.

2.4- Công tác quản lý chất lượng:    

a) Chủ trì tham mưu xây dựng chương trình quản lý chất lượng công trình theo quy định của Nhà nước.

b) Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định (khi có đủ điều kiện và năng lực). Đình chỉ việc thực hiện các công việc xây dựng nếu chất lượng thi công không đúng tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hoặc đảm bảo yêu cầu hồ sơ thiết kế đã được duyệt.

c) Chủ trì triển khai các biện pháp ứng cứu, xử lý vấn đề phát sinh khi có sự cố công trình xảy ra trong quá trình thi công.

d) Theo dõi, kiểm tra chất lượng thi công, xác nhận tính pháp lý khối lượng hoàn thành và làm các thủ tục thanh toán, quyết toán hợp đồng đã ký kết; Trường hợp có khối lượng phát sinh, Ban Quản lý dự án 2 tham mưu lập các hồ sơ, thủ tục quy định và đề xuất với Trưởng ban giải quyết.

e) Chủ trì về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

f) Kiểm tra nội dung, thành phần hồ sơ nghiệm thu trước khi trình lãnh đạo Ban ký hồ sơ nghiệm thu hoàn thành.

2.5- Công tác thực hiện hợp đồng:

a) Chủ trì triển khai việc thực hiện hợp đồng liên quan đến dự án được giao quản lý.

b) Theo dõi, quản lý, tổng hợp việc thực hiện các hợp đồng về tiến độ, khối lượng chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường… của công trình xây dựng theo quy định của Việt Nam, nhà tài trợ và thông lệ quốc tế đã được thống nhất áp dụng trong hợp đồng.

c) Báo cáo và đề xuất Trưởng ban về các tình huống phát sinh và tranh chấp trong thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu của dự án thuộc tuyến tàu điện ngầm số 2; phối hợp phòng Kỹ thuật – Đấu thầu tham mưu Trưởng ban phương án xử lý.

d) Chịu trách nhiệm lập báo cáo công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

2.6- Công tác tổng hợp báo cáo:

Thực hiện chế độ báo cáo sơ kết định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban, các đơn vị liên quan và nhà tài trợ theo quy định. Lập và báo cáo Trưởng ban kế hoạch sử dụng nhân sự nội bộ Ban Quản lý Dự án 2 trong từng giai đoạn thực hiện dự án.

2.7- Chủ trì tham mưu, đề xuất việc thành lập, kiện toàn và làm nhiệm vụ thường trực các Tổ công tác, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thương thảo hợp đồng liên quan đến các công việc được phân công.

2.8- Quản lý tài sản của Ban Quản lý Dự án 2 theo phân bổ của Trưởng ban. Tiếp nhận các tài sản dự án từ nhà thầu sau khi kết thúc các hợp đồng; quản lý hoặc bàn giao cho các đơn vị có liên quan theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

 

2.9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.