ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

BAN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1.  Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng các tuyến đường sắt đô thị do Ban làm chủ đầu tư (trừ tuyến đường sắt đô thị số 1, số 2 và dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý cho Công ty Đường sắt đô thị nhằm triển khai vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên”) và các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật theo phân công của Trưởng ban từ khi có chủ trương chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền cho đến khi được phê duyệt.

2. Nhiệm vụ:

2.1- Công tác quản lý các dự án - Giai đoạn chuẩn bị đầu tư và các chương trình dự án hỗ trợ kỹ thuật:

a) Chủ trì lập đề cương, dự toán chi phí công tác khảo sát, đánh giá tác động môi trường, lập dự án đầu tư trình Trưởng ban hoặc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện việc lập dự án đầu tư đảm bảo phù hợp theo quy định đảm bảo phù hợp quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề cương được phê duyệt; tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác khảo sát, thẩm tra hồ sơ do tư vấn lập (khi có đủ điều kiện năng lực) để Ban trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

c) Chủ trì tổ chức bàn giao hồ sơ mốc giới các tuyến đường sắt đô thị trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho địa phương để tham khảo quản lý quy hoạch.

d) Chủ động làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để lấy ý kiến góp ý hoặc thỏa thuận các vấn đề của dự án có liên quan đến thẩm quyền và trách nhiệm của địa phương và các cơ quan khác theo quy định, tổng hợp đưa vào dự án trước khi trình duyệt.

e) Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật theo phân công của Trưởng ban đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và cam kết với nhà tài trợ.

f) Phối hợp lập danh mục kế hoạch vốn trình Trưởng ban xem xét, phê duyệt; quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư được giao có hiệu quả.

h) Yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án do đơn vị quản lý nhằm hỗ trợ công tác quản lý dự án.

h) Chủ trì lập đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư (trong trường hợp thuộc thẩm quyền chủ đầu tư); chủ trì lập và trình hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.

i) Chủ trì tổ chức triển khai cắm mốc giải phóng mặt bằng bàn giao cho địa phương làm cơ sở cho việc triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng.

j) Chủ trì tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật theo phân công của Trưởng ban đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và cam kết với nhà tài trợ.

2.2- Công tác lựa chọn nhà thầu:

Đại diện bên mời thầu các gói thầu của dự án do Ban Chuẩn bị đầu tư phụ trách. Thực hiện theo các lưu đồ về tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị (đính kèm theo Quy định này).

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi dự án được giao quản lý để Ban tổ chức thẩm định, phê duyệt theo phân cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

2.3- Công tác quản lý chất lượng:

a) Chịu trách nhiệm kiểm tra về nội dung và chất lượng hồ sơ trước khi trình Trưởng ban; tổ chức giám sát, nghiệm thu, lập thủ tục thanh toán hợp đồng tư vấn; kiểm tra chỉ đạo các tư vấn lập hồ sơ theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký. Tham mưu, đề xuất từ chối nghiệm thu, thanh quyết toán khi khối lượng công việc không đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

b)  Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định.

2.4- Công tác xúc tiến đầu tư:

a) Tham mưu xây dựng phương án, tổng hợp danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư để thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; đề xuất tiếp nhận, lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị Thành phố.

b) Phối hợp đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư các tuyến đường sắt đô thị Thành phố từ khi quy hoạch được phê duyệt cho đến khi có chủ trương chấp thuận đầu tư của cấp có thẩm quyền.

c) Phối hợp, tham gia xây dựng văn kiện chương trình, dự án ODA phù hợp với quy định hiện hành và quy định của các nhà tài trợ.

d) Chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động công tác xúc tiến đầu tư đường sắt đô thị Thành phố.

2.5- Công tác giám sát, quản lý hợp đồng:

Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng liên quan của Ban xây dựng nội dung hợp đồng liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện dự án, xây dựng văn kiện dự án; tham mưu đàm phán, ký kết các hợp đồng hoặc điều ước với các đối tác hoặc nhà tài trợ.

2.6- Công tác tổng hợp báo cáo:

Chủ trì thực hiện chế độ báo cáo sơ kết định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban, các đơn vị liên quan và nhà tài trợ theo quy định. Chủ trì lập và báo cáo Trưởng ban kế hoạch sử dụng nhân sự nội bộ Ban Chuẩn bị đầu tư trong từng giai đoạn thực hiện dự án.

2.7- Chủ trì tham mưu, đề xuất việc thành lập, kiện toàn và làm nhiệm vụ thường trực các Tổ công tác, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thương thảo hợp đồng liên quan đến các công việc được phân công.

2.8- Quản lý tài sản của Ban Chuẩn bị đầu tư theo phân bổ của Trưởng ban.

 

2.9- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật do Trưởng ban giao hoặc ủy quyền.