ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - TĂNG TỐC - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ 6

                Cách đây 70 năm, ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã trở thành lịch sử, ngày đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam - đây chính là ngày mà Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên, một “tài sản” đặc biệt của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc sử dụng công cụ pháp luật, đặc biệt là Hiến pháp để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người, ngày 09 tháng 11 lại được khẳng định giá trị, khi chính thức được ghi nhận trong luật bởi sáng kiến và sự tham mưu của Ngành Tư pháp về “Ngày Pháp luật Việt Nam - ngày 09 tháng 11.

            Tháng 6 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ra đời đã quy định và khẳng định hơn nữa quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân. Tại Điều 8 của Luật quy định: Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mục đích của ngày này là nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân.

Trước khi “Ngày Pháp luật” được cụ thể hóa trong luật, các hoạt động của “Ngày Pháp luật” đã được Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ triển khai từ năm 2010. Thực hiện “Ngày Pháp luật” cũng chính là sự cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

            Với ý nghĩa và tầm quan trọng của “Ngày Pháp luật”, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện với rất nhiều hình thức như: Tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về “Ngày Pháp luật” trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Năm An toàn giao thông”, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật ở cơ sở…

            Có thể khẳng định “Ngày Pháp luật” đã được hưởng ứng rộng khắp ở các địa phương trên cả nước, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nghề nghiệp, thông qua sinh hoạt “Ngày Pháp luật” sẽ phổ biến, tuyên truyền đến người dân những văn bản pháp luật mới ban hành. Bên cạnh đó, “Ngày Pháp luật” còn giúp cán bộ làm công tác tuyên truyền pháp luật giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến các lĩnh vực pháp luật, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội, giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến gần với người dân hơn và dễ dàng đi vào cuộc sống, mọi tầng lớp nhân dân đều “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, góp phần thắng lợi vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta.

            Thực hiện ngày pháp luật năm 2016, Ban Quản lý Đường sắt đô thị cũng đã ban hành Kế hoạch số 2908/KH-BQLĐSĐT ngày 29/9/2016 về triển khai thực hiện tuyên truyền phổ biến các hoạt động “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị năm 2016. Kế hoạch được triển khai với mục đích gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các Luật, pháp lệnh, Nghị định, Quyết định,… quan trọng mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016, 2017, liên quan thiết thực đến Ban Quản lý Đường sắt đô thị. Đồng thời, tạo sự đồng thuận, niềm tin của công chức, viên chức và người lao động vào các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngày pháp luật tại Ban được thực hiện với những hoạt động cụ thể: Văn phòng thường xuyên cập nhật các nội dung tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác chuyên môn đăng trên trang thông tin điện tử của Ban để phổ biến cho công chức, viên chức và người lao động. Thủ trưởng các phòng ban quán triệt việc thực hiện kế hoạch, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Các đoàn thể tổ chức lồng ghép tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam với các hoạt động cụ thể, thiết thưc.

            Trên đây là bài đọc tuyên truyền về ngày Pháp luật của Chi bộ 6. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Ban cùng toàn thể viên chức và người lao động một tuần làm việc hiệu quả.

Chi bộ 6.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày