ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Phòng Kế hoạch - Hợp đồng

 

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện các công tác: tổng hợp – kế hoạch; quản lý thực hiện hợp đồng các dự án Ban làm Chủ đầu tư.

2. Nhiệm vụ:

2.1- Công tác kế hoạch:

a) Chủ trì tham mưu về kế hoạch tổng thể chiến lược cho việc quản lý, xây dựng, vận hành, khai thác các tuyến đường sắt đô thị của Thành phố, phát triển mạng lưới vận tải hành khách khối lượng lớn theo quy hoạch được duyệt.

          b) Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình công tác năm cho các phòng, ban trực thuộc Ban; phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình công tác, làm cơ sở để tham mưu Trưởng ban công nhận hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các phòng, ban.

          c) Chủ trì lập, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu vốn để thực hiện các dự án và cho hoạt động của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

d) Tổng hợp tình hình thực hiện các Hiệp định vay do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư; phối hợp các Ban Quản lý Dự án tham mưu xây dựng, điều chỉnh các khoản vay của các dự án

2.2- Công tác tổng hợp:

a)       Thực hiện các báo cáo theo quy định hoặc theo yêu cầu của các cơ quan hữu quan.

b)       Tổng hợp báo cáo kế hoạch, tình hình vay lại của các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.

c)        Chủ trì nghiên cứu, tổng hợp biên soạn các đề tài, đề án, báo cáo nghiên cứu liên quan đến mục tiêu, định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thành phố.

d)       Chủ trì tổng hợp tham mưu Trưởng ban kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực được phân công.

2.3- Công tác quản lý thực hiện hợp đồng:

a) Tham gia góp ý xây dựng mẫu Hợp đồng trong bước lập hồ sơ mời thầu (trừ thủ tục thanh toán, quyết toán và thuế).

b) Phối hợp với các Ban quản lý dự án xây dựng nội dung thương thảo hợp đồng; tham mưu việc ký Hợp đồng; Rà soát hồ sơ thanh toán về nguồn vốn và theo các điều khoản, mốc thanh toán tương ứng của Hợp đồng (trừ hồ sơ nghiệm thu và số liệu trình thanh toán).

c) Theo dõi, tổng hợp báo cáo việc thực hiện hợp đồng của các Ban Quản lý dự án.

d) Chủ trì xem xét việc phát sinh các phụ lục hợp đồng theo đúng quy định, tham mưu xử lý tình huống phát sinh ngoài hợp đồng.

e)  Phối hợp tham mưu xử lý các nội dung tranh chấp hợp đồng các gói thầu theo đề xuất của các Ban Quản lý Dự án.

2.4- Quản lý tài sản của phòng Kế hoạch – Hợp đồng theo phân bổ của Trưởng ban.

2.5- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.