ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Phòng Tài chính - Kế Toán

 

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện tổ chức: quản lý tài chính, quản lý nguồn tiền, chế độ chi tiêu công tác kế toán tại Ban và thanh quyết toán theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng ban về kết quả thực hiện công tác tài chính, kế toán tại Ban.

2. Nhiệm vụ:

2.1- Về công tác kế toán:

a) Tham mưu, đề xuất cho Trưởng ban xây dựng tổ chức bộ máy kế toán của Ban theo đúng quy định pháp luật về kế toán. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán quyết toán theo quy định hiện hành và theo yêu cầu của nhà tài trợ phù hợp với những nội dung đã được ký kết.

b) Chịu trách nhiệm thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của các nguồn vốn theo chế độ quy định.

c) Chủ trì thực hiện các báo cáo về: thuế, kế toán, thống kê theo quy định.

d) Chủ trì triển khai công tác kiểm toán dự án theo hợp đồng Trưởng ban ký kết với nhà thầu Tư vấn kiểm toán. Tham gia các cuộc kiểm tra, kiểm toán, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tại Ban.

e) Tham gia các đợt kiểm kê tài sản, đánh giá lại giá trị tài sản, trang thiết bị; mua sắm tài sản; thanh lý tài sản. Phối hợp với Văn phòng theo dõi việc sử dụng vật tư, nhiên liệu, công cụ theo quy định.

f) Chủ trì tham mưu xây dựng, điều chỉnh Dự toán/quyết toán thu, chi hàng năm của Ban trình cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện phân bổ Chi phí quản lý dự án cho từng dự án hàng năm theo quy định.

g) Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra hồ sơ tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thu hồi tiền ngân sách sau kiểm toán, thanh toán, quyết toán hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

h) Thanh toán tiền lương, tiền công, thu nhập tăng thêm, thuế thu nhập cá nhân của công chức, viên chức của Ban.

2.2- Về công tác tài chính:

a) Chủ trì thực hiện công tác tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ vốn cho các dự án mà Ban được giao quản lý.

b) Chủ trì tham mưu sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả và đúng quy định. Đề xuất Trưởng ban việc tạm ứng kinh phí từ ngân sách Thành phố để đảm bảo chi phí cho hoạt động của Ban.

c) Chủ trì tham mưu Trưởng ban về các phương án tạo nguồn thu – phương án chi cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị theo đúng quy định.

d) Chủ trì tham mưu Trưởng ban phương án, cơ chế tài chính tự bảo đảm kinh phí hoạt động theo đúng quy định.

e) Chủ trì thực hiện các báo cáo về tài chính theo chế độ quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

f) Chủ trì thực hiện báo cáo tài chính và công khai tài chính theo quy định.

g) Chịu trách nhiệm tham mưu nội dung tài chính trong quá trình thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng.

h) Phối hợp các đơn vị được giao quản lý dự án có sử dụng nguồn vốn nước ngoài trong việc xây dựng kế hoạch tài chính; thực hiện công tác thanh toán, thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

i) Tham gia góp ý xây dựng nội dung hồ sơ nhiệm vụ, dự toán chi phí, hồ sơ mời thầu các gói thầu theo yêu cầu của các phòng, ban.

j) Thẩm định và tham mưu Quyết định phê duyệt dự toán các gói thầu bảo hiểm, kiểm toán, chi phí mở LC, các loại thuế, phí của các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

k) Chủ trì thực hiện công tác thanh toán; lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư theo niên độ; giải trình khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định, phê duyệt; tất toán và đóng tài khoản của dự án sau khi quyết toán được phê duyệt. Phối hợp các Ban Quản lý dự án trong việc quyết toán, thanh lý các hợp đồng.

l) Chủ trì thực hiện công tác liên quan đến điều chỉnh LC, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

2.3- Quản lý tài sản của phòng Tài chính - Kế toán theo phân bổ của Trưởng ban.

2.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.