ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Phòng Tài chính - Kế Toán

 

Chức năng:

Tham mưu tổ chức thực hiện các công tác: quản lý tài chính, quản lý nguồn tiền, chế độ chi tiêu công tác kế toán tại Ban và thanh quyết toán theo đúng quy định; nghiên cứu đề án tạo nguồn thu tạm thời, phương án tạo nguồn thu – phương án chi cho Ban; các bước chuẩn bị tổ chức tiếp nhận bàn giao tiền, vốn, tài sản hình thành từ dự án.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Về công tác kế toán:

a) Chủ trì tham mưu, đề xuất việc xây dựng tổ chức bộ máy kế toán của Ban theo đúng quy định pháp luật về kế toán. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chế độ kế toán, thống kê, kiểm toán quyết toán theo quy định hiện hành và theo yêu cầu của nhà tài trợ phù hợp với những nội dung đã được ký kết.

b) Chủ trì triển khai việc thực hiện hợp đồng tư vấn kiểm toán của các dự án đầu tư tại Ban sau khi các hợp đồng tư vấn kiểm toán được ký kết. Tham gia các cuộc kiểm tra, kiểm toán, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tại Ban. Chủ trì triển khai công tác tự kiểm toán nội bộ trong Ban.

c) Chủ trì thực hiện các báo cáo về: thuế, kế toán, thống kê theo quy định.

d) Chủ trì tham mưu xây dựng, điều chỉnh Dự toán/quyết toán thu, chi hàng năm của Ban trình cấp thẩm quyền phê duyệt; thực hiện phân bổ Chi phí quản lý dự án cho từng dự án hàng năm theo quy định.

e) Chịu trách nhiệm thanh toán tiền lương, tiền công, thu nhập tăng thêm, thuế thu nhập cá nhân của công chức, viên chức của Ban.

f) Chịu trách nhiệm thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của các nguồn vốn theo chế độ quy định.

g) Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra hồ sơ tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thu hồi tiền ngân sách sau kiểm toán, thanh toán, quyết toán hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

h) Tham gia các đợt kiểm kê tài sản, đánh giá lại giá trị tài sản, trang thiết bị; mua sắm tài sản; thanh lý tài sản. Phối hợp với Văn phòng theo dõi việc sử dụng vật tư, nhiên liệu, công cụ theo quy định.

2.2. Về công tác tài chính:

a) Chủ trì thực hiện công tác tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ vốn cho các dự án mà Ban được giao quản lý.

b) Chủ trì tham mưu sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả và đúng quy định. Đề xuất việc tạm ứng kinh phí từ ngân sách Thành phố để đảm bảo chi phí cho hoạt động của Ban.

c) Chủ trì tham mưu về đề án tạo nguồn thu tạm thời, các phương án tạo nguồn thu – phương án chi cho Ban theo đúng quy định.

d) Chủ trì tham mưu phương án, cơ chế tài chính tự bảo đảm kinh phí hoạt động theo đúng quy định.

e) Chủ trì thực hiện các báo cáo về tài chính theo chế độ quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

f) Chủ trì thực hiện báo cáo tài chính và công khai tài chính theo quy định.

g) Chủ trì thực hiện công tác thanh toán; lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư theo niên độ; giải trình khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định, phê duyệt; tất toán và đóng tài khoản của dự án sau khi quyết toán được phê duyệt. Phối hợp các Ban Quản lý dự án trong việc quyết toán, thanh lý các hợp đồng.

h) Chủ trì thực hiện công tác liên quan đến điều chỉnh LC, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

i) Chủ trì nghiên cứu tham mưu tổ chức thực hiện các bước tiếp nhận bàn giao tiền, vốn, tài sản hình thành từ dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị.

j) Chủ trì tổng hợp, theo dõi hợp đồng vay, hợp đồng cho vay lại, xây dựng kế hoạch vay, trả nợ vay và các vấn đề liên quan. Tổng hợp kế hoạch rút vốn, trả nợ vay (gốc và lãi) các dự án đường sắt đô thị, báo cáo Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan theo quy định.

k) Chịu trách nhiệm thẩm định và tham mưu Quyết định phê duyệt dự toán các gói thầu bảo hiểm, kiểm toán, chi phí mở LC, các loại thuế, phí của các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

l) Chịu trách nhiệm tham mưu nội dung tài chính trong quá trình thương thảo, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng.

m) Tham gia góp ý xây dựng nội dung hồ sơ nhiệm vụ, dự toán chi phí, hồ sơ mời thầu các gói thầu theo yêu cầu của các phòng, ban.

n) Phối hợp các đơn vị được giao quản lý dự án có sử dụng nguồn vốn nước ngoài trong việc xây dựng kế hoạch tài chính; thực hiện công tác thanh toán, thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của các nhà tài trợ, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

2.3. Quản lý tài sản của phòng Tài chính - Kế toán theo phân bổ.

 

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.