ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU

1.  Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện công tác quản lý trong lĩnh vực kỹ thuật và đấu thầu; là đầu mối chủ trì, hướng dẫn, giám sát về công tác lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ trong quá trình lựa chọn nhà thầu; là đầu mối về quản lý chất lượng và các vấn đề về kỹ thuật, dự toán chi phí của các dự án do Ban làm chủ đầu tư; nghiên cứu kỹ thuật đường sắt đô thị; chủ trì công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động vệ sinh môi trường tại công trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1- Công tác kỹ thuật – dự toán:

a) Thực hiện công tác thẩm định, trình Trưởng ban phê duyệt theo quy định Hồ sơ nhiệm vụ, phương án kỹ thuật và dự toán khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và các hồ sơ nhiệm vụ và dự toán liên quan (kể cả các nội dung điều chỉnh, bổ sung, phát sinh) của các dự án do Ban làm chủ đầu tư theo thẩm quyền quy định. Tham gia với các Ban Quản lý dự án trong các giai đoạn của dự án.

b) Tham mưu về công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, các thông số kỹ thuật đường sắt đô thị nhằm đảm bảo hiệu quả, đồng bộ trong công tác đầu tư xây dựng và vận hành khai thác hệ thống đường sắt đô thị.

2.2- Công tác kiểm tra, giám sát an toàn lao động:

a) Thực hiện tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường của các gói thầu đang triển khai thi công do Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

b) Làm nhiệm vụ thường trực Tổ kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường các gói thầu thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị; Tổ công tác rà soát, kiểm tra việc lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công của Dự án xây dựng tuyến đường săt đô thị số 1, tuyến Bến Thành - Suối Tiên.

2.3- Công tác lựa chọn nhà thầu:

Thực hiện theo các lưu đồ về tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị (đính kèm theo Quy định này).

a) Tham mưu, thẩm định trình phê duyệt các nội dung trong quá trình lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong trường hợp gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án; Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn; Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; Danh sách xếp hạng nhà thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu.

b) Tham mưu, đề xuất cho Ban (chủ đầu tư) theo trách nhiệm của Bên mời thầu, bao gồm: Quyết định xử lý tình huống; Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu; Lưu trữ các thông tin liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định về lưu trữ và quy định của Chính phủ; Báo cáo công tác đấu thầu hằng năm; Hủy thầu theo quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về quá trình lựa chọn nhà thầu (theo chức năng nhiệm vụ được giao).

c) Cử nhân sự tham gia Tổ chuyên gia, Tổ đàm phán theo đề xuất của các Ban Quản lý dự án.

2.4- Công tác quản lý chất lượng (các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn vay ODA):

a) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

b) Tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các điều kiện nghiệm thu (danh mục) về kỹ thuật và các căn cứ pháp lý theo quy định hiện hành (khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Ban). Phối hợp với các Ban Quản lý dự án trong việc giải quyết các sự cố.

c) Chủ trì tổng hợp các báo cáo, giải trình, góp ý theo yêu cầu của các Bộ, Sở - ngành Thành phố đối với các nội dung quản lý chất lượng các dự án.

d) Chủ trì tham mưu chung về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

e) Tham gia nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng của các dự án đường sắt đô thị.

f) Phối hợp với các Ban Quản lý dự án trong công tác kiểm tra bản vẽ hoàn công.

2.5- Công tác nghiên cứu kỹ thuật đường sắt đô thị:

a) Chủ trì tham mưu Trưởng ban có ý kiến đề xuất với các cơ quan thẩm quyền về các vấn đề về chuyên môn công trình - công nghệ nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư khai thác, chất lượng thi công xây dựng công trình.

b) Tham mưu và tổng hợp những thông số kinh tế - kỹ thuật của các tuyến đường sắt đô thị.

2.6- Chủ trì tham mưu, đề xuất việc thành lập, kiện toàn và làm nhiệm vụ thường trực các Tổ công tác, Tổ thẩm định, rà soát kiểm tra liên quan đến các công việc được phân công.

2.7- Quản lý tài sản của phòng Kỹ thuật – Đấu thầu theo phân bổ của Trưởng ban.

2.8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.