ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Bảng tin BQLĐSĐT
BẢNG TIN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 11/2019

 

BẢNG TIN

THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÁNG 11/2019

1. Tuyến metro số 1:

Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên tại Quyết định số 4856/QĐ-UBND ngày 13/11/2019.

Khối lượng tổng thể: Lũy kế đạt 68,09%

Gói thầu CP1a: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 63,3%.

Gói thầu CP1b: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 79,90%.

Gói thầu CP2: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 81,24%.

Gói thầu CP3: Lũy kế khối lượng thực hiện đạt 49,6%.

Liên hệ của Sở Giao thông vận tải về phê duyệt bổ sung 157 hạng mục tiêu chuẩn kỹ thuật cho kiến trúc nhà ga và cơ điện nhà ga; 09 hạng mục tiêu chuẩn kỹ thuật cho kiến trúc nhà ga; 157 tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến các hạng mục: công tác xây dựng lắp đặt, hệ thống đường ray, cơ điện nhà ga, kiến trúc nhà ga.

Theo dõi ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với các hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt và trình mới của gói thầu số CP1b, CP2, CP3.

Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Chủ đầu tư, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án tăng cường mảng xanh dọc Xa lộ Hà Nội và tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành – Suối Tiên

Tập trung nhân lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc của tuyến số 1.

2. Tuyến metro số 2:

Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt điều chỉnh dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương tại Quyết định số 4880/QĐ-UBND ngày 14/11/2019.

Giải phóng mặt bằng: Ngân hàng ADB đã có ý kiến về Kế hoạch tái định cư cập nhật. Hiện nay, Ban đang hoàn chỉnh hồ sơ và lấy ý kiến không phản đối của Ngân hàng ADB trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân các Quận và các đơn vị Tư vấn thẩm định giá về giá T2.

Hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật: Ban QLĐSĐT đang phối hợp với các đơn vị liên quan về phương án tổ chức thực hiện hạng mục di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật và thống nhất chọn phương án tổ chức thực hiện di dời các công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng Dự án.

 

Tình hình triển khai các gói thầu chính:

- Gói thầu CP1: Ban QLĐSĐT đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nghiệm thu hoàn thành và đưa công trình CP1 vào sử dụng.

- Gói thầu CP3a, CP3b: Tiếp tục phát hành 09 Phụ lục Hồ sơ mời thầu (CP3a) và 05 Phụ lục Hồ sơ mời thầu (CP3b) sửa đổi trên cơ sở các nội dung làm rõ Hồ sơ mời thầu (gia hạn lần 5 đến ngày 29/11/2019); Tiếp tục rà soát các câu trả lời câu hỏi của các ứng thầu và hoàn thiện Hồ sơ mời thầu.

- Gói thầu CP5: Ban đang lấy ý kiến của Ngân hàng KfW về kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Các gói thầu còn lại (CP2, CP4, CP6, CP7): Tiếp tục rà soát, hoàn thiện Hồ sơ mời thầu.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình kết nối đồng bộ tuyến đường sắt đô thị số 1 và số 2 tại khu vực nhà ga Bến Thành: Sở Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai lấy ý kiến của các Sở ngành, địa phương liên quan để làm công tác thẩm định Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Tập trung nhân lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc của tuyến số 2.

3. Tuyến metro số 5, Cầu Sài Gòn – Bến xe Cần Giuộc mới:

3.1. Tuyến metro số 5 – giai đoạn 1 (Cầu Sài Gòn – Ngã tư Bảy Hiền):

Chủ trương đầu tư: Ban đã phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu Tư vấn lập hoàn chỉnh Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi và rà soát Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư. Ngoài ra, Ban tiếp tục làm việc Ngân hàng EIB về việc xác nhận khả năng cam kết tham gia tiếp tục tài trợ.

Tiểu dự án lập Thiết kế FEED: Ban QLĐSĐT đã trình Sở Giao thông vận tải (là cơ quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Tiểu dự án Thiết kế FEED) xem xét Báo cáo ngừng thực hiện dự án.

3.2. Tuyến metro số 5 – giai đoạn 2 (Ngã tư Bảy Hiền – Bến xe Cần Giuộc mới):

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về không tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Hiện nay, Ban QLĐSĐT lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận cho Ban xây dựng đề bài, tiêu chí từ nguồn chi thường xuyên để tổ chức lựa chọn tư vấn lập phương án tài chính, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Sau khi Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được phê duyệt, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

4. Các dự án chuẩn bị đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật:

Tuyến metro số 4b – 1 (Nhánh Sân bay Tân Sơn Nhất):

-      Dự án HTKT nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến về không tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Hiện nay, Ban QLĐSĐT lấy ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải về ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố.

-      Chủ trương đầu tư: Tiếp tục theo dõi ý kiến của Sở Tài chính có ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn của Dự án.

Dự án HTKT nghiên cứu khả thi tuyến số 2 – đoạn 2 đầu tuyến: Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận cho Ban xây dựng đề bài, tiêu chí từ nguồn chi thường xuyên để tổ chức lựa chọn tư vấn lập phương án tài chính, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Sau khi Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được phê duyệt, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Tuyến metro số 3a: Ban đang phối hợp với JICA về việc tái khởi động lại dự án.

Trung tâm thương mại ngầm Bến Thành:

Ngày 25/11/2019, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5011/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ tuyển chọn “Ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực Nhà ga Bến Thành”

Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Ban QLĐSĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai thực hiện các công việc Dự án. Ban QLĐSĐT đã cung cấp thông tin liên quan đến công tác tổ chức thi tuyển ý tưởng thiết kế tại khu vực nhà ga Trung tâm Bến Thành và lập quy hoạch chi tiết xung quanh các nhà ga ngầm của các tuyến đường sắt đô thị cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

5. Công tác chuẩn bị cho vận hành, bảo dưỡng tuyến metro số 1:

Dự án TC2: Tiếp tục triển khai công tác đấu thầu nguồn vốn đối ứng của dự án.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1): Đã báo cáo Ủy ban nhân dân về việc xem xét bố trí kinh phí hoạt động cho Công ty.

6. Công tác giải ngân:

- Tạm ứng ngân sách thành phố cho tuyến metro số 1: 1.963,875/2.158,5 tỷ đồng, đạt 90,98%.

- Vốn ODA cấp phát: 32,307/62,300 tỷ đồng, đạt 51,86%

- Vốn ODA vay lại từ Chính phủ: 0/364 tỷ đồng đạt 0%

- Vối đối ứng ODA: 231,622/470,153 tỷ đồng, đạt 49,27%

- Vốn Ngân sách Thành phố: 2,418/5,120 tỷ đồng, đạt 48,77%

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày