ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     MAUR - CHUNG TAY KẾT NỐI MỞ LỐI TƯƠNG LAI

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

Phòng Tổ chức-Đào tạo

 

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện các công tác: tổ chức bộ máy; quản lý công chức, viên chức và người lao động; đào tạo; lao động - tiền lương, thi đua - khen thưởng; phổ biến, giáo dục pháp luật của Ban; công tác hỗ trợ ban đầu đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ:

2.1- Công tác tổ chức bộ máy:

a) Tham mưu cho Trưởng ban việc thành lập, sáp nhập, giải thể các phòng, ban trực thuộc Ban theo phân cấp và thẩm quyền được giao.

b) Chủ trì thực hiện việc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa quy chế tổ chức và hoạt động của Ban; tham mưu ban hành chức năng, nhiệm vụ và quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng, ban trực thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

c) Chủ trì đề xuất việc cử hoặc thay đổi nhân sự tham gia các Hội đồng, Tổ Công tác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; Rà soát tham mưu thành lập các Hội đồng, Tổ Công tác của Ban theo chỉ đạo của Trưởng ban trên cơ sở đề xuất của các phòng, ban.

2.2- Công tác công chức, viên chức:

a) Chủ trì thực hiện công tác tuyển dụng tại Ban. Tham mưu việc sử dụng viên chức theo đề án vị trí việc làm, đúng vị trí chức danh.

b) Tham mưu cho Trưởng ban trong công tác điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển viên chức lãnh đạo.

c) Chủ trì tham mưu đề xuất nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thực hiện các chính sách cho viên chức và người lao động.

d) Chịu trách nhiệm quản lý hộ chiếu công vụ và tham mưu thủ tục cho viên chức và người lao động khi đi công tác nước ngoài.

e) Chủ trì thực hiện công tác sưu tra lý lịch; thẩm tra, xác minh các vụ việc theo chỉ đạo của Trưởng ban. Quản lý cập nhật hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công chức, viên chức và người lao động.

f) Tham mưu về công tác quy hoạch viên chức quản lý; thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

2.3- Công tác đào tạo:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức trình Trưởng ban phê duyệt. Tham mưu cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng và quản lý việc học tập của công chức, viên chức; bố trí nhân sự sau đào tạo.

b) Tham mưu Trưởng ban việc liên kết hoặc liên doanh với các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài, thuê các chuyên gia có kinh nghiệm nhằm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyên ngành về quản lý điều hành dự án.

2.4- Công tác thi đua khen thưởng:

a) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng xét sáng kiến của Ban.

b) Chủ trì xây dựng, tham mưu thực hiện chương trình thi đua hàng năm.

2.5- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

a) Chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm trình Trưởng ban phê duyệt.

b) Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn về phổ biến giáo dục pháp luật theo chuyên đề.

2.6- Thực hiện công tác dân chủ cơ sở:

a) Làm nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của Ban Quản lý Đường sắt đô thị; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ cơ sở các phòng, ban trực thuộc Ban.

b) Phối hợp với Công đoàn Ban, Văn phòng Ban triển khai việc thực hiện dân chủ cơ sở trong toàn Ban.  

c) Thực hiện chế độ báo cáo về dân chủ cơ sở.

2.7- Chủ trì tham mưu việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng.

2.8- Kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác tổ chức cán bộ theo phân công của Trưởng ban.

2.9- Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo cho Trưởng ban, Bộ - ngành Trung ương, Sở - ngành Thành phố và các đơn vị khác về công tác tổ chức, công tác nội vụ và công tác cải cách hành chính về tổ chức bộ máy, công chức công vụ của Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

2.10. Tham mưu Trưởng ban về công tác hỗ trợ ban đầu của Ban Quản lý Đường sắt đô thị đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện bên mời thầu các gói thầu của dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực quản lý cho Công ty Đường sắt đô thị nhằm triển khai vận hành khai thác tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên” (Thực hiện theo Lưu đồ số 5 kèm theo Quy định này).

2.11- Quản lý tài sản của phòng Tổ chức và Đào tạo theo phân bổ của Trưởng ban.

2.12- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.