ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - KHẨN TRƯƠNG - AN TOÀN - HIỆU QUẢ                                                                                                                                                                     

 

video

The player will show in this paragraph

LIÊN KẾT WEB

vận hành - khai thác
Thông tin vận hành khai thác Ban Quản Lý Đường Sắt Đô Thị

 

Vận hành khai thác: Công tác chuẩn bị cho vận hành khai thác

- Văn bản pháp lý;
- Thông tin Đề án.
Trên cơ sở sản phẩm đầu ra của dự án Hợp tác kỹ thuật Hỗ trợ thành lập Công ty vận hành và bảo dưỡng các tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (thực hiện từ năm 2011 đến năm 2013) cùng với sự hướng dẫn, góp ý của các sở - ngành liên quan, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã xây dựng Đề án thành lập Công ty trách nhiệm hữu một thành viên Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty). Sau đó, theo quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 6499/UBND-QLDA ngày 09/12/2014 đề nghị Văn phòng Chính phủ và các Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Giao thông vận tải có ý kiến góp ý cho hồ sơ đề nghị thành lập công ty gồm: Tờ trình đề nghị thành lập công ty (Tờ trình số 6500/TTr-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố), Đề án thành lập công ty, Dự thảo Điều lệ của công ty.
Thực hiện đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố, các Bộ Nội vụ (Công văn số 09/BNV-TCBC ngày 05/01/2015), Lao động – Thương binh & Xã hội (Công văn số 4987/LĐTBXH-LĐTL ngày 26/12/2014), Tài chính (Công văn số 1419/BTC-TCDN ngày 29/01/2015), Giao thông Vận tải (Công văn số 109/BGTVT-QLDN ngày 07/01/2015), Kế hoạch & Đầu tư (Công văn số 1249/BKHĐT-KCHTĐT ngày 03/3/2015) đã có ý kiến với Đề án thành lập và dự thảo Điều lệ Công ty. Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã nghiên cứu, cập nhật Đề án thành lập và dự thảo Điều lệ Công ty và thực hiện Bảng thống kê ý kiến của các Bộ, đề xuất nội dung tiếp thu - giải trình (hoặc tiếp thu - ghi nhận; tiếp thu - chỉnh sửa) tương ứng; báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. Tiếp đó, ngày 21/4/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Tờ trình số 2160/TTr-UBND (kèm theo Đề án thành lập và dự thảo Điều lệ Công ty cập nhật) trình và được Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 737/TTg-ĐMDN ngày 26/5/2015) đồng ý cho thành lập Công ty theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố, giao Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập Công ty theo quy định hiện hành.
Trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Thông báo số 431/TB-VP ngày 11/6/2015 và Công văn số 3279/UBND-QLDA ngày 12/6/2015 giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị phối hợp Sở Nội vụ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp và các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu và tham mưu đề xuất việc thành lập Công ty theo đúng quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chỉ đạo này, ngày 08/7/2015, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã tổ chức buổi họp với đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các Sở Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải và Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp nhằm thảo luận, trao đổi ý kiến về phương án thành lập Công ty. Theo ý kiến thống nhất của buổi họp này; đồng thời, đối chiếu với quy định hiện hành và tham khảo trường hợp các Công ty trách nhiệm hữu một thành viên 100% vốn nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội…, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã hoàn thiện nghiên cứu các phương án thành lập Công ty cùng dự thảo các Quyết định liên quan, tương ứng với các phương án thành lập Công ty; hiện đang xin ý kiến của sở-ngành liên quan (Công văn số 3735/BQLĐSĐT-TCĐT ngày 17/8/2015), sau đó sẽ sớm trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập Công ty./.


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày