Procurement - information
HO CHI MINH CITY MASS RAPID TRANSIT LINE 2 PROCUREMENT ROADSHOW 24th February 2017

Files Attachment: 

                                          - Bidding procedure.
                                  - Survey Sheet.

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày